Arbeidet for innendørs hall

Tennisklubben arbeider for å gi innbyggerne i Sandnes et helårs innendørs tilbud slik at en skal slippe å reise ut av byen for å spille tennis i vintermånedene.

Vi ønsker i første omgang en boble over to av de eksisterende utebanene i Sandnes idrettspark slik at tennisbanene som ligger brakk 6 mnd av året kan benyttes hele året. En tennisboble blåses opp når innesesongen begynner og tas ned når utesesongen begynner.

I utesesongen 2019 fikk vi plassere container ved utebanene som ble benyttet som klubbhus. Vi håper kommunen tillater en fortsatt disponering av dette arealet hver sommer fremover til vi har et endelig klubbhus.

Klubben har gitt innspill til politikere, kommune og Aktive Sandnes samt utredning om strategisk viktige idrettshaller i Rogaland.

Sandnes tennisklubb ønsker boblehall for å gi innbyggerne i Sandnes et tennistilbud hele året.

Historikk

Sandnes tennisklubb ble etablert i 1966 og klubben disponerte de tre tennisbanene

ved Sandnes stadion. På begynnelsen av 80-tallet begynte en å se på mulighetene for

et innendørsanlegg i Sandnes og Tennisland ble åpnet 26. oktober 1986.

Tennisanlegget hadde fire innendørs tennisbaner samt helsestudio, garderober og

administrasjonslokaler. Tennisland hadde et belegg på 93 prosent på det meste,fra

tidlig om morgenen til like før midnatt – syv dager i uken.

På slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet var Sandnes tennisklubb en av

landets største tennisklubb. Klubben hadde flere norgesmestere og rundt 800

medlemmer. En av presidentene i Norges tennisforbund kom fra Sandnes tennisklubb

og han var også med på å bygge riksanlegget for tennis i Oslo.

I mai 1999 gikk klubben konkurs grunnet en arbeidsrettsak. Tennisland blir solgt til

investorer og blir etterhvert til Actionballsenteret slik vi kjenner det idag. Utebanene

fallerte da en ikke hadde noen klubb som passet dem.

På begynnelsen av 2000 – tallet ble det av tidligere klubbmedlemmer gjort et forsøk på

å sette i stand banene og de ble etter mye arbeid relativt fine.

Utebaner som dengang hadde grus hadde forfalt og det vokste ekstreme mengder

høyt ugress og trær på dem. Men når kommunen ikke villle hjelpe med å bruke gift for

å ta røtter på ugress som hadde fått vokse i flere år, måtte en bare gi opp. Etterveksten

av ugress fra røtter ble for stor.

Sandnes kommune ved Ordfører Norunn Ø. Koksvik (H) åpnet i august 2009

utebanene etter oppussingen som hadde en prislapp på 2,4 millioner kroner. Banene

hadde nå fått nytt fast dekke, nye nett, nye gjerder og flomlys.

Re-stifting av tennisklubben i 2014

Sandnes tennisklubb ble restiftet i 2014 etter å ha ligget brakk i 15 år. Nye Sandnes

tennisklubb har nå eksistert i 5 år. Da en ikke har hatt innendørs tennisanlegg i

Sandnes hard et vært naturlig å søke samarbeid med et privat, kommersielt

idrettsanlegg på Sola for å sikre helårs drift med fast trener og bygging av klubben.

Klubben har samtidig hatt tennisaktiviteter ved utebaner i Sandnes sommerstid.

Klubben har nå valgt å ta alle aktivitetene til Sandnes idrettspark, med etablering av

klubbhus der. Da tennistilbudet de første årene var bygget opp rundt lokalene på Sola

var størsteparten av medlemmene også derfra. Nå bygges klubben med medlemmer

hovedsaklig fra Sandnes.

Erfaren tennistrener

Hovedtrener, Hening Frøystein, arbeider i Stavanger tennisklubb der han har bygget

opp barnetennisen.

Tennistreneren holder flere introduksjonskurs, videregående kurs og tennistreninger

for for barn, ungdommer og voksne.

Aktiviteter i klubben

Familietennis

En av klubbens fire trenere holder familetennis på søndager da alle er velkomne

uavhengig om de er medlemmer eller ikke. Familietennis spilles på Rødt nivå.

Tennis i skolen

Klubben har våren 2019 holdt tenniskurs for barn og unge i skolen i Sandnes og har

nått ut til 500 elever som har fått prøve tennis! Klubben gir råd til skoler som ønsker å

etablere minitennisbaner i skolegården.

Integreringstennis

Klubben har hatt aktiviteter for innvandrere / flyktninger.

Tennisturneringer

Klubben deltar i arrangeringen av Red og Orange turneringer i regionen der

tennisklubber fra Haugesund, Randaberg, Stavanger, Bryne, Egersund, Ålgård og

Sandnes deltar.

Hva er tennis i 2019?

Norges tennisforbund ved Region SørVest har laget en egen nettside for å gi publikum

innsikt i tennisaktivitetene i regionen. Facebookside informerer også om aktivitetene.

Tennisen deles bl.a inn i

• Rødt nivå

• Orange nivå

• Grønt nivå

• Gult nivå/voksne

• Konkurransespillere

• Pensjonisttennis

En spiller i de ulike nivåene tennis tilpasset den som spiller med ulike racketstørrelser,

ulike baller som spretter ulikt, netthøyden er gjerne redusert og banestørrelsen er

tilpasset de ulike nivåene.

Utfordringer:

Tennislubben har søkt Sandnes kommune om å disponere innendørs hall i

vinterhalvåret. Klubben får avslag på søknad da kommunen definerer tennis som en

utendørs idrett – og klubben blir derfor ikke prioritert i tildelingsprosessen.

Kommunen viser forøvrig til at det er mulig å disponere gymsaler vinterstid.

Ved kontakt med Norges tennisforbund skriver de: Det er ingen «offisiell definisjon»

som tilsier at tennis er en ren uteidrett. Tennis er en helårsidrett som spilles inne fra

September / oktober t.o.m. april dvs. største delen av året. Tennis har en utfordring i

at banekapasiteten reduseres til . i innesesongen. I sandnes reduseres den til 0. Det

er ingen grunn til at tennis ikke skal stille på lik linje med andre idretter for tildeling av

spilltid i kommunale haller.

Det er viktig at politikere i Sandnes informers om at tennisen i Norge har erfaring med

å bygge anlegg i egen regi. Klubben ønsker dialog med kommunen for å utforme et

forslag til løsning som kan realiseres med et overkommelig bidrag fra kommunen

(spillemidler, beskjedent tilskudd, tomt, kommunal garanti for lån). Kommunen må

forstå hva tennis kan bidra med av tilbud både for for barn og unge, men også til

brukere i alle aldersgrupper

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune skal bidra til at eksisterende kulturarenaer blir ivaretatt på

en slik måte at de fungerer som en god ramme for utøvere og publikum.

Rogaland fylkeskommune skal legge til rette for at befolkningen i Rogaland kan drive

med egenorganisert fysisk aktivitet og aktivitet i regi av den frivillige, medlemsbaserte

idretten. De skal sikre et variert spekter av anlegg for idrett og friluftsliv med høy

kvalitet for befolkningen i Rogaland.

Tennisboble i Sandnes foreslått tidligere

Sandnes tennisklubb tok opp muligheten for boble over utebaner på Sandnes stadion i

2015. Klubben mente og mener det var / er fornuftig å disponere de idrettsarealene en

allerede har. Utebanene kan kun benyttes halve året. En boble over disse ville

muliggjøre et helårs tennistilbud i Sandnes.

Kommunestyret var den gang ikke positive til at det skulle etableres en tennisboble

over utebanene. Tennisklubben er usikker på om en i sin tid var kjent med hva en

boblehall er og hvilke muligheter en slik hall gir med begrensede midler på allerede

etablerte tennisanlegg.

Aktive Sandnes

I Aktive Sandnes står det under Sandnes idrettspark: Tennisanlegget prioriteres

beholdt slik som i dag, for å opprettholde andre anlegg og vegetasjonen rundt.

Eventuell fremtidig innendørs tennishall (boble), bør lokaliseres utenfor Sandnes

idrettspark. Videre legges det vekt på at det er vesentlig for miljøet og

brukeropplevelsen, å opprettholde vegetasjonen og grøntstrukturen i idrettsparken.

Sandnes tennisklubb mener at vegetasjon/grøntstrukturen og anlegg forøvrig ikke vil

påvirkes ved etablering av boble over eksisterende baner. En boble settes opp når

innendørssesongen begynner i September og tas ned når utesesongen starter i

april/mai.

Sandnes tennisklubb har gitt flere innspill til Sandnes kommune og

idrettskretsen om innendørs tennisanlegg i Sandnes:

Kommuneplan 2015-2030

Aktive Sandnes 2016-2026

Innspill FREMTIDIG FLERBRUKS TENNISHALL I SANDNES,

– Tomt Austått/Iglemyr

– Tomt Gymnasbanen

Innspill om tennis i Askobygget

Innspill til FORSLAG TIL NYE ANLEGG/TILTAK INNEN FOR IDRETT, FYSISK

AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2016 –2026.

Innspill idrettskretsen om strategisk viktige idrettsanlegg 2019

I Aktive Sandnes erkjennes det at tennis er en aktivitet det er vanskelig å drive grunnet

manlende anlegg (kapittel 8,1) det det beskrives: “Innendørs tennismuligheter finnes

ikke. Muligheter for utendørs tennis er begrenset”.

Aktive Sandnes beskriver at det innen en 10 års periode bør etableres:

Tennishall sammen med nytt utendørs anlegg.

Plkassring er ikke endelig men flere arealer er nevnt som: Sandnes øst, Austrått,

Hana, Sviland, Bogafjell, Askoeiendom, men også at nytt areal vurderes.

I tillegg skal en utbedre kommunens aktivitets-og lekeplass tilbud ved å oppgradere

tennisbanen på Håpet, Bogafjell. Denne har fått nytt nett og nye nettstolper.

Møte mellom politikere og Sandnes tennisklubb

Tennisklubben har siden re-stifting av klubben arbeidet for å for etablering av et

innendørs tennistilbud i Sandnes. Da tennisklubben ønsker å benytte eksisterende

anlegg inviterte klubben gruppelederne fra alle politiske partier i Sandnes til Red og

Orange turneringer på utebanene i mai og juni slik at de kunne se på tennisaktiviteter

for barn og unge.

Anlegget ble vist frem og muligheter for innendørs tennisaktivitet på eksisterende

anlegg ved å montere en boblehall over to av de tre utebanene i idrettsparken ble på

nytt fremmet. Tennisbanene star ubrukt hele vintersesongen og det vil være fornuftig å

utnytte arealet også gjennom vinteren.

Innendørs tennisbaner i landets 20 største kommuner

Per i dag finnes det ikke innendørs tennisbaner i Sandnes kommune. Blant landets 20

største kommuner, er det bare Sandnes, Skien og Sarpsborg som ikke har en

tennishall.

Vi håper at det er mulig å legge til rette for at innendørs tennisbaner kan bli en realitet i

løpet av de nærmeste årene. En prisgunstig måte å gjøre dette på er å etablere en

boblehall løsning over eksistende tennisbaner på Sandnes stadion.

Sandnes Tennisklubb trenger innendørs baner for å kunne tilby treningstilbud

Vi registrerer at bruken av utebanene i idrettsparken er virkelig stor. Tall fra Sandnes

kommune indikerer at det foretas i overkant av tusen banereservasjoner hvert år. Det

er imidlertid få av disse brukerne som er medlemmer i klubben.

Vi vet at de mest tennisinterresserte heller er medlem i Stavanger Tennisklubb eller

Bryne Tennisklubb der de kan spille tennis året rundt. Alternativt spiller de tennis på

sportssenteret på Røyneberg/ Sola som Sandnes tennisklubb tidligere hadde et

samarbeide med.

Grunnen er at tennisinteresserte finner liten grunn til å være medlem i en klubb uten

eget anlegg. Vi anslår at det per i dag er cirka 100 personer som reiser ut av

kommunen hver uke (Bryne, Stavanger, Sola) for å spille tennis.

Sandnes Tennisklubb vil vokse kraftig den dagen det finnes innendørs baner i

Sandnes

Tilgjengelighet til anlegg og aktivitet i tennisklubber henger sammen, og all erfaring

viser at medlemstall skyter i været når en klubb får hall. Et forsiktig estimat på 300 –

500 medlemmer vil være realistisk for en tennisklubb i Sandnes med et

innendørsanlegg med 3 – 4 baner. Sandnes tennisklubb var på 90 – tallet var en av

landets største klubber, og sammenligner en Sandnes med andre norske byer, så vil

det være grunnlag for en mye større medlemsmasse. Man regner ca. 100 medlemmer

per bane.

Tennisbobler i Regionen

Det har vært flere tennisbobler i regionen – og det har vært en viktig del for å bygge et

tennismiljø i vestlandsklima.

På Bryne stod boblehallen ferdig i 1986. Denne var i bruk frem til 2012. Bryne har nå

fått stålhall. I 1975 ble det i Stavanger etablert boble over to baner ved Gamlingen

som gav en kapasitet på 160 timer per uke. Også Randaberg har hatt boblehall over

to baner før også de nå har metallhall.

Tennisinteressen i regionen er i vekst

Egersund, Bryne og Stavanger har fulle tennisskoler, tett aktivitet og medlemmer som

ikke får tilgang på baner p.g.a. den store etterspørselen. Bryne Tennisklubb vokste fra

20 medlemmer til godt over 260 medlemmer i løpet av få år etter hallen kom. Klubben

skal nå bygge enda to innendørsbaner for å kunne møte den voksende etterspørselen.

Egersund har åpnet sin tredje innendørs bane i et flerbruks racketanlegg våren 2019.

Racketanlegget rommer bl.a. tennis, bandminton, padel-tennis, bordtennis og squash.

I Stavanger har tennisklubben lenge gitt uttrykk for at dagens åtte baner ikke er

tilstrekkelig for å møte dagens behov. Nye utendørsbaner er på trappene på Madla.

Tennisinteressen nasjonalt er i vekst

Norges Tennisforbund beskriver økning i medlemstallet hvert år. Fremgangsrike

Casper Ruud gjør det godt internasjonalt og dette bringer flere til sporten. Samtidig

melder klubbene om mangel på banekapasitet og dermed problemer med å ta imot

flere medlemmer.

Tennis er voksende i Norge. Det er 27.000 registrerte medlemmer i Noregs

tennisforbund, men det er nærmere 50.000 som spiller tennis da det er mange som

spiller uten å være medlem av en tennisklubb. Anleggssituasjonen holder

tennisinteressen tilbake.

Tennis er en verdensidrett – internasjonalt er tennis en av de aller mest

populære idrettene

Medlemstallene i Norge er lave sammenlignet med de 200 landene i verden som

driver med tennis.

Tennis er en verdensidrett, og det er ikke uten grunn. Det er en populær idrett med

stor helsemessig verdi. Tennis spilles av 5-åringer og 90-åringer – det er en idrett du

kan ta med deg gjennom hele livet, og det er en idrett som hele familien kan ha glede

av sammen.

Man kan ha glede av tennis selv om man har vanskeligheter for å bevege seg – tennis

er en fin idrett for rullestolbrukere, og pensjonister i høy alder.

Arbeidet med innendørs tennistilbud innenfor Sandnes kommunegrense

For klubben er det viktig med forutsigbarhet. Videre er det viktig for motivasjonen til de

frivillige som arbeider for et helårs tennistilbud å vite at det er planer om innendørs

anlegg.

En erkjenner at det er en stund til at et kommunalt innendørs tennisanlegg med

tilhørende utebaner kan stå ferdig i Sandnes.

Klubben ønsker derfor å informere om hva en tennisboble er og ber om muligheter for

å realisere dette innen nær framtid på allerede etablert idrettsområde.

Hva er en tennisboble?

En tennisboblehall er en dukhall som holdes oppe av lufttrykk. Det er et høyt trykk inne

i en boblehall og vind river og drar i bobla slik at bobla må festes til skinner på en

ringmur.

En strømdrevet hovedmaskin med kraftig vifte blåser inn luft som varmes opp ved

hjelp av en brenner (olje, gass, bioolje)

Dieseldrevet nødaggregat kobles inn ved trykkfall

Programmerbare styringssystem (snødetektor, temperaturmåler, vindmåler styring av

lys