Solidaritetsfond

Søknadsskjema under bakgrunnsinformasjonen

Familier som lever med fattigdomsutfordringer kan ha vansker med å betale det det koster å være med i idretten. En del av disse får hjelp av NAV og Flyktningetjenesten, men vi har også en stor gruppe som ikke kvalifiserer til hjelp hos disse. Det kan være helseutfordringer, permitteringer, skilsmisse og andre grunner til at økonomien oppleves svært krevende i korte eller lengre perioder.

Et solidaritetsfond er ment for klubbens medlemmer, hvor de kan søke om å få økonomisk støtte til aktiviteter i regi av klubben. Vi ønsker at idretten skal ha både kunnskap og bevissthet om virkningen av barnefattigdom, og opprettelsen av et slikt fond håper vi vil kunne motvirke at barn og unge faller ut, p.g.a. familiens økonomi.

Solidaritetsfond
Sandnes Tennisklubb

Solidaritet

Familier som lever med fattigdomsutfordringer kan ha vansker med å betale det det koster å være med i idretten. En del av disse får hjelp av NAV og Flyktningetjenesten, men vi har også en stor gruppe som ikke kvalifiserer til hjelp hos disse. Det kan være helseutfordringer, permitteringer, skilsmisse og andre grunner til at økonomien oppleves svært krevende i korte eller lengre perioder.

Et solidaritetsfond er ment for klubbens medlemmer, hvor de kan søke om å få økonomisk støtte til aktiviteter i regi av klubben. Vi ønsker at idretten skal ha både kunnskap og bevissthet om virkningen av barnefattigdom, og opprettelsen av et slikt fond håper vi vil kunne motvirke at barn og unge faller ut, p.g.a. familiens økonomi.

Retningslinjer for solidaritetsfondet til Sandnes Tennisklubb:

  • Fondets målgruppe er barn/ unge mellom 5 – 19 år
  • Fondet kan kun søkes på av medlemmer med aktivt medlemskap i Sandnes Tennisklubb
  • For å oppnå støtte, må det sendes inn en skriftlig søknad til post@sandnestennisklubb.no
  • Søknaden skal gjøre rede for: formål med søknaden, søkers bakgrunn, søknadsbeløp, navn på barn og foresattes underskrift.
  • Søknadstøtten behandles konfidensielt av styret ved leder og økonomiansvarlig. 
  • Søknader behandles fortløpende.
  • Støtte fra fondet er inntil 3000 kr pr barn.
  • Det ytes støtte til Sandnes Tennisklubbs aktiviteter, som medlemskontigent, kursdeltakelse, lisens, utstyr o.l. Det vil også kunne søkes på å få dekket aktivitetsavgift.
  • Bevilgede beløp betales som hovedregel fra Sandnes Tennisklubbs solidaritetsfond til konto for det respektive medlemmet. I enkelttilfeller etter nærmere avtale.
  • Solidaritetsfondet til Sandnes Tennisklubb yter ikke støtte til søkere som ivaretas av flyktningetjenesten eller NAV.

Etablert 23.10.2023