www.antidoping.no

STIFTELSEN ANTIDOPING NORGE

Stiftelsen Antidoping Norge ble etablert i 2003, og har som oppgave å verne om de
rene idrettsutøverne og bidra til et dopingfritt samfunn.
Antidoping Norge (ADNO) jobber med utgangspunkt i visjonen
”Ren trening. Like muligheter”. ADNO ønsker et samfunn og en idrett
hvor alle har de samme mulighetene, og jobber for å oppnå dette
gjennom informasjon, forebyggende arbeid, kontrollvirksomhet og
internasjonalt arbeid. ADNO tar også initiativ til forskning på doping-
relaterte temaer.
Stiftelsen ble opprettet av Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komité (NIF) og Kultur- og kirkedepartementet (KKD)
med den hensikt å sikre at kontroll- og påtalevirksomheten av
dopingsaker organiseres uavhengig av NIF og staten.
Det er Kulturdepartementet som bevilger midler til arbeidet som
gjøres inn mot idretten, mens tilskuddet til arbeidet mot doping
som samfunnsproblem kommer fra helsemyndighetene.
Stiftelsen
har også inntekter fra tjenester som tilbys aktører utenfor den
organiserte idretten.

Link til Antidoping Norge